Polityka prywatności

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
MIKKO J.G.Kozak S.C. właściciela marki Goldfish poniżej przedstawia szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Kim jest Administrator danych ?
Administrator danych to taki podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania
danych. Innymi słowy, decyduje o tym, po co (cele) i jak (sposoby) wykorzystać dane
osobowe.

Czym są dane osobowe ?
Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej.
Osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać
spośród innych osób.
Osobą możliwą do zidentyfikowani a jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale
możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy .

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest MIKKO J.G.Kozak S.C
z siedzibą: ul.Kielecka 5 , 26-070 Łopuszno.
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Zarząd MIKKO J.G.Kozak S.C.
Dane kontaktowe :
Tel. +48602491623
adres e-mail: biuro@goldfish24.pl
adres pocztowy: ul.Kielecka 5 , 26-070 Łopuszno
strona internetowa: www.goldfish24.pl
MIKKO J.G.Kozak S.C.. jako administrator dołoży wszelkich starań, aby w jak najlepszym
stopniu realizować wymogi
Rozporządzenia a przez to chronić posiadane dane osobowe. Administrator stosuje
odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

ŹRÓDŁO POSIADANIA DANYCH OSOBOWYCH
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zawarciem umów związanych z wykonaniem usługi
i dostarczenia towarów przekazywanych nam za pomocą poczty elektronicznej, poczty
tradycyjnej, drogą telefoniczną, na spotkaniu z przedstawicielem lub osobiście w siedzibie
firmy.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy
zawartej z Państwem lub do
podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (pisemnej lub ustnej ) lub
zmierzających do jej zawarcia .

Poza powyższym, przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na MIKKO J.G.Kozak S.C.. jako administratorze dla celów
podatkowych i rachunkowych oraz prowadzonych postępowań przed organami ścigania .
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu MIKKO J.G.Kozak S.C., którym jest :
• prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu
bezpośredniego własnych usług i produktów MIKKO J.G.Kozak S.C. ,
• kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez
dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Państwa zgodą, tj. poprzez drogę
elektroniczną oraz telefon ,
• obsługa Państwa zapytań przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz
przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem
umowy,
• dochodzenie roszczeń własnych ,
• prowadzenie analiz statystycznych prowadzonych przez MIKKO J.G.Kozak S.C. ,
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas
obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.goldfish24.pl .

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W celu zawarcia umowy(pisemnej lub ustnej) i uzyskania możliwości wykonania jej, a tym
samym świadczenia Państwu usług przez MIKKO J.G.Kozak S.C.wymaga podania
następujących danych :
•DANE REJESTROWE podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym :
• pełna nazwa firmy
• imię i nazwisko osoby reprezentującej przedsiębiorcę
• NIP,
• REGON
• KRS, gdy dotyczy
• adres siedziby,
• pełnomocnicy przedsiębiorcy, jeżeli zostali wyznaczeni
• DANE KONTAKTOWE :
• telefon kontaktowy,
• e-mail,
• adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres siedziby firmy .
• DANE KSIĘGOWE :
• dane wynikające z dokumentacji księgowej
W przypadku nie podanych wyżej wskazanych danych osobowych, MIKKO J.G.Kozak S.C.
nie będzie mogła zawrzeć z Państwem umowy .
Dodatkowo informujemy, iż w sytuacji kiedy wymagać będą tego przepisy prawa, istnieje
możliwość wymogu podania przez Państwa innych danych niezbędnych ze względów
rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami, podanie tych danych jest
dobrowolne .

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
MIKKO J.G.Kozak S.C. informuje, iż spełni wszystkie Państwa prawa, które wynikają z
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku gdy podstawą przetwarzania
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora przysługuje
Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych .
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w sytuacji :
• żądania sprostowania danych osobowych w chwili, gdy przetwarzane dane są
nieprawidłowe lub niekompletne ,
• żądania usunięcia danych w chwili, gdy przetwarzanie danych do celów dla których zostały
pozyskane nie będzie już
konieczne,
• żądania usunięcia danych, kiedy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania ,
• żądania usunięcia danych, kiedy dane te będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa ,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych, kiedy zauważą Państwo, że dane są
nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia przez nas ich prawidłowości ,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych, w chwili kiedy będą one przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie będą chcieli Państwo ich usunąć ,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych , w chwili kiedy Państwa dane nie będą już
nam potrzebne, ale mogą być
potrzebne Państwu w przyszłości do dochodzenia lub obrony swoich roszczeń ,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych, w chwili kiedy zostanie przez Państwa
wniesiony sprzeciw wobec ich
przetwarzania, do czasu ustalenia czy istnieją przesłanki prawne po naszej stronie będące
nadrzędne wobec podstaw
Państwa sprzeciwu ,

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy :
• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo
znaleźli. MIKKO J.G.Kozak S.C.nie będzie przetwarzała danych osobowych, wobec których
wyrażono sprzeciw, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania.
• przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego
Z prawa do sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od dnia 25 maja 2018 roku

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na naszą rzecz
następujące usługi :
• księgowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i
rachunkowych ,
• kurierskie i pocztowe w celu realizacji umowy ,
• kancelariom prawnym w celu dochodzenia roszczeń, o ile wystąpi taka potrzeba,

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
MIKKO J.G.Kozak. S.C. przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania
umowy, a także po jej wykonaniu w następujących celach :
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych przez
okres 5 lat,
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres 3 lat w przypadku
przedsiębiorców lub 10 lat w
przypadku osób fizycznych
• statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego,
które z tych zdarzeń wystąpi
wcześniej .
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym MIKKO J.G.Kozak
S.C. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez
organy publiczne .
Maksymalny okres przechowywania danych osobowych po wykonaniu umowy wynosi 10 lat.
Po upływie okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub
zanonimizowane .

KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych jest Zarząd
MIKKO J.G.Kozak S.C.
Dane kontaktowe :
Tel. +48602491623
e- mail: biuro@goldfish24.pl
adres pocztowy: MIKKO J.G.Kozak S.C. ul.Kielecka 5 , 26-070 Łopuszno
strona internetowa: www.goldfish24.pl
Na każdym etapie przetwarzania danych w sytuacji, gdyż uważają Państwo, iż MIKKO
J.G.Kozak S.C. narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest
do dnia 24.05.2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) a od dnia
25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)